Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Norlandia Health and Care Group AS (NHC) som består av Norlandia Care Group AS (som inkluderer Norlandia Barnehagene og Norlandia Care), Norlandia Preschools AS, Aberia AS og Hero Group AS med underliggende firmaer (sammen vist til som NHC-gruppen).

Når du er kunde eller på annen måte er i kontakt med et selskap i NHC-gruppen, vil vi i noen tilfeller måtte behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig i NHC-gruppen vil være et datterselskap av NHC, i eller utenfor Norge. Nedenfor vil du finne kontaktdetaljer for de norske datterkonsernene. Dersom du er kunde av eller samarbeider med et av NHCs datterselskap utenfor Norge, vennligst henvend deg til hjemmesiden til det aktuelle datterselskap.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte NHCs personvernombud på følgende adresse: personvern@norlandia.com.

Vær oppmerksom på at e-post og skjema på internett har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, hvilke tjenester vi leverer til deg og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Eksempler på personopplysninger og formålene vi innhenter de på er angitt her:

 1. Administrasjon av kunder. Navn, kontaktdata (adresse, epost, telefonnummer) og i noen tilfeller ditt personnummer. Som kunde er det viktig at vi vet hvem du er for å kunne levere avtalte tjenester til deg. Opplysningene samles inn direkte fra deg, og oppbevares så lenge du er kunde.
 2. Levering av omsorgstjenester. For enkelte av våre kunder mottar vi helseopplysninger. Disse behandles i tråd med regelverket, herunder gjeldende regler om taushetsplikt. Hvis vi har en avtale med deg innhenter vi disse opplysningene direkte fra deg eller den du gir oss samtykke til å innhente opplysningene fra. Hvis vi utfører en tjeneste på vegne av det offentlige mottar vi personopplysninger, herunder helseopplysninger, fra det offentlige. Dette kan være kommunen, sykehuset, NAV eller andre instanser som har gitt oss oppdraget med å levere helsetjenester til deg. Vi behandler dine personopplysninger i den grad det er relevant for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp.
 3. Rekrutering. Hvis du har søkt arbeid hos NHC behandler vi de personopplysningene du har gitt oss tilgang til gjennom din CV og vedlegg. Vi innheter også opplysninger om deg fra de personene du har oppgitt som referanse, med ditt samtykke. Dersom du blir ansatt av oss, vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring for ansatte, som vil bli levert til deg ved ansettelse.
 4. Cookies (informasjonskapsler). Vi registrerer opplysninger om brukere av våre hjemmesider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her [link til cookie policy]. Vi behandler slike opplysninger på bakgrunn av en berettiget interesse som behandlingsansvarlig.
 5. Registrering ved bruk av gjestenett. Dersom du vil ha tilgang til våre gjestenettverk på en av våre lokasjoner, samler vi inn data om deg og bruk av nettet. Mer informasjon om dette vil fremgå av vår intranettpolicy som du vil motta ved pålogging på nettverket, som du må godkjenne før du får logget på vårt nettverk. Vi behandler slike opplysninger på bakgrunn av en berettiget interesse som behandlingsansvarlig.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være samtykke fra deg, utlevering som følge av avtalerettslig forpliktelse eller et rettsliggrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dersom du er pasient ved en av våre enheter, kan vi være rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til andre helseinstitusjoner eller helsepersonell som også yter deg helsehjelp og derfor må ha slike opplysninger. Vi vil i slike tilfeller kun utgi slik informasjon i den grad det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp, og ellers i samsvar med gjeldende regler. Som pasient har du rett til å protestere på slik utlevering.

NHC kan også være forpliktet til å utgi dine personopplysninger til offentlige myndigheter.

NHC bruker også databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte opplysninger ikke blir slettet ved avslutning av kontrakten. Dette er opplysninger som på bakgrunn av annet lovverk må oppbevares i flere år etter kontrakten er slutt. Dette kan være regnskapsmessige forhold som stiller krav om dette, eller for eksempel helseopplysninger som det stilles krav om oppbevaring i journal. De fleste av våre kunder som vi har helseopplysninger om er det kommunen eller helseforetakene (alt etter hvem vi utfører tjenester på vegne av) som overtar og oppbevarer etter ent tjenester av oss.

Dersom du har søkt om en stilling hos NHC, vil personopplysninger om deg ved endt rekrutteringsprosess enten bli tilbakelevert til deg dersom du ber om det eller slettet/makulert dersom du ikke blir ansatt. Dersom du blir en ansatt i NHC, vil vi slette dine opplysninger i samsvar med NHCs sletterutiner.

Er du i tvil om dine opplysninger oppbevares av oss så ta gjerne kontakt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn i personopplysninger bi behandler om deg.
 • Rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet eller få ufullstendige personopplysninger komplettert.
 • Rett til å få personopplysninger om deg slettet under visse forutsetninger.
 • Rett til å kreve at behandlingen begrenses under gitte forutsetninger.
 • Rett til å protestere mot behandlingen.
 • Dersom vi behandler personopplysninger på vegne av deg på bakgrunn av ditt samtykke eller i medhold av avtale med deg, har du rett til å få overført slike opplysninger til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du skriftlig kontakte daglig leder på stedet du er kunde, alternativt kan du kontakte vårt personvernombud skriftlig via epost: personvern@norlandia.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

I noen tilfeller kan vi behandle personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte Daglig Leder ved enheten du er kunde hos.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du kan også kontakte vårt personvernombud på følgende adresse: personvern@norlandia.com

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kontaktinformasjon

CompanyOrg. noAddress
Norlandia Health & Care Group AS 917933367 Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Norlandia Preschools AS 986554270 Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Norlandia Care AS 979381042 Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Aberia AS 995366479 Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Hero Group AS 912507262 Klubbgata 1, 4013 Stavanger